Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا سپرده گذاری مي كند. در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق
1-1-اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق
1-2-گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق
1-3-اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق
1-4-اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
2-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
2-1-سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
2-3-سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت
حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
2-4-اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام
حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-5-اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2-6-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3-واحدهای سرمایه ­گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"
حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

به ازای هر سه درصد از کل دارایی های صندوق که در انواع اوراق صکوک شرکت ها از جمله اوراق مشارکت،وراق اجاره،اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود،مشروط به این که مجوز انتشار آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد،یک درصد از حداقل نصاب مذکور در این بند کاهش یابد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان